Reglaments
RŠT Izsoles nama reglaments

RŠT Izsoles nama reglaments

Drukāt

 

Šie noteikumi regulē brīvprātīgu ārpustiesas izsoļu organizēšanu, kas kalpo kā alternatīvs strīdu izšķiršanas veida instruments starp strīda pusēm.

 

Šie noteikumi nosaka attiecības starp Izsoles organizētāju, izsoles Pieteicēju (-iem) (tai skaitā Pārdevēju) un Izsoles dalībniekiem (tai skaitā Pircēju). Piekrišana šiem noteikumiem ir priekšnoteikums dalībai Izsoļu organizētāja rīkotajās izsolēs.


 

1. Izsoles noteikumos lietotie termini.

 

Āmura cena - augstākā solītā cena par izsoles priekšmetu, kuru apstiprina izsoles vadītājs.

 

Drošības nauda – summa, ko Izsoles dalībnieks līdz izsoles sākumam iemaksā Izsoļu organizētāja depozīta kontā.

 

Izsoles organizētājs - "Rīgas Šķīrējtiesas izsoles nams ", kuru izveidoja biedrība „Strīdu alternatīvo izšķiršanas veidu asociācija", reģ. Nr. 40008023425, kura Pieteicēja (-u) uzdevumā organizē brīvprātīgas ārpustiesas izsoles.

 

Izsoles vadītājs – Izsoles organizētāja pilnvarots pārstāvis, kas vada izsoli.

 

Komisijas nauda - summa, kas sastāda procentus no Āmura cenas, kuru Pircējam pēc šī reglamenta noteikumiem ir jāsamaksā Izsoļu organizētājam par atbilstoši šiem noteikumiem notikušu izsoli.

 

Izsoles priekšmetspriekšmets, īpašums (kustams vai nekustams), lietu tiesība, autortiesība, īpašumtiesība vai saistību tiesība (piem. tiesība slēgt līgumu vai prasījuma tiesība) u.c., kuru Izsoļu organizētājs izliek pārdošanā izsolē un kam ir piešķirts izsoles priekšmeta numurs jebkurā izsoles organizētāja dokumentā vai katalogā.

 

Pārdevējs – fiziska vai juridiska persona (izsoles priekšmeta īpašnieks vai tā pilnvarnieks), kas piesaka izsoles priekšmetu pārdošanai izsoles organizētāja izsolē un apliecina, ka viņam ir visas tiesības priekšmetu pārdot.

 

Pieteicējs (-i) – personas (t.sk. Pārdevējs), kas aizpildot pieteikuma anketu un samaksājot pieteikuma maksu, piesaka Izsoles organizētājam konkrētu (-us) izsoles priekšmetu (-us) pārdošanai brīvprātīgajā Izsolē ar mērķi pārdot izsoles priekšmetu par visatbilstošāko tirgus cenu.

 

Pircējs - fiziska vai juridiska persona, kura reģistrējusies izsolei kā tās dalībnieks un nosolījusi izsolē piedāvāto izsoles priekšmetu, solot par to visaugstāko cenu.

 

Rezervētā cena – cena, ko Pieteicējs (-i) pirms izsoles noteicis kā izsoles priekšmeta minimālo pārdošanas cenu izsolē ar lejupejošu soli.

 

Sākuma cena – izsoles priekšmeta cena, kuru Pieteicējs (-i) noteicis kā izsoles sākumcenu ar kuru sākas izsoles priekšmeta solīšana.

 

 

2. Izsoles rīkošana

 

2.1. Izsoles organizētājs rīko izsoli saskaņā ar Pieteicēja (-u) iesniegtu pieteikumu un pēc izsoles pieteikuma maksas saņemšanas.

 

2.2. Izsoles pieteikums.

 

Lai pieteiktu izsoles priekšmetu brīvprātīgajai ārpustiesas izsolei, Pieteicējs (-i) iesniedz izsoles organizētājam pieteikumu, kurā norāda:


1) Informāciju par pieteicēju (-iem);


2) Izsoles priekšmetu, norādot vai tas ir oriģināldarbs vai kopija;


3) izsoles priekšmeta īsu raksturojumu un tehniskos datus (ja tādi ir);


4) Izsoles priekšmeta sākuma cenu;


5) Izsoles priekšmeta pārdevēju (viens no pieteicējiem vai citu ja pieteicējs rīkojas kā pārdevēja pilnvarnieks), tā kontaktinformāciju un adresi, kurā var iepazīties ar izsoles priekšmetu;


6) pamatu uz kāda Pieteicējam (-iem) ir tiesības rīkoties ar izsoles priekšmetu (īpašumtiesības, pilnvarojums, cits);


7) maksas apmēru (ja tāda tiek noteikta) par iepazīšanos ar izsoles priekšmetu un tā dokumentāciju pirms izsoles;


8) Vai piekrīt izsolei ar lejupejošu soli šajā reglamentā noteiktajos gadījumos; norāda lejupejošas izsoles soļa likmi; norāda lejupejošas izsoles rezervēto cenu;


9) norēķinu rekvizīti uz kuriem pēc izsoles priekšmeta nosolīšanas pārskaitāma pirkuma maksa un pēc komisijas maksas ieturēšanas atlikusī drošības nauda.


10) Īpašus izsoles noteikumus, ja tādi tiek noteikti (ja tie atšķiras no šī izsoļu reglamenta noteikumiem).


Izsoles pieteikumam Pieteicējs (-i) pēc izvēles var pievienot Ekspertīzes aktu (ja tāds ir), kas apliecina, ka izsoles priekšmets ir noteikta autora vai izgatavotāja oriģināldarbs vai kopija.

 

2.3. Pēc izsoles pieteikuma iesniegšanas, Pieteicēja (-u) pienākums ir samaksāt izsoles organizētājam izsoles reģistrācijas maksu 500,- Euro apmērā, kura netiek atgriezta Pieteicējam (-iem), neatkarīgi no izsoles iznākuma, tai skaitā, ja izsole nav notikusi. Samaksa veicama ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas. Izsoles organizētājs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā palielināt vai samazināt reģistrācijas maksas apmēru par konkrētas izsoles organizēšanu. Izsoles organizētājam ir tiesības nepieņemt izsoles pieteikumu, nenorādot atteikuma iemeslus. Izsoles organizēšana tiek uzsākta tikai pēc izsoles reģistrācijas maksas saņemšanas. Ja Pieteicējs (-i) nesamaksā izsoles reģistrācijas maksu, izsoles pieteikums tiek anulēts.

 

2.4. Trīs darba dienu laikā pēc izsoles reģistrācijas maksas saņemšanas, izsoles organizētājs publicē sludinājumu par izsoli. Izsole izsludināma ne vēlāk kā 10 dienas pirms izsoles.

 

2.5. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

 

3. Piedalīšanās izsolē un izsoles norise.

 

3.1. Izsolē nedrīkst piedalīties:

 

3.2. Lai piedalītos izsolē izsoles dalībniekam ir jāveic iepriekšēja reģistrācija. Izsoles dalībnieks reģistrējas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pilnvaras apliecinošus dokumentus (ja rīkojas citas personas uzdevumā), kā arī izsoles organizētāja depozīta kontā iemaksājot drošības naudu 10% apmērā no izsoles priekšmeta sākumcenas. Izsoles organizētājs, saskaņā ar Pieteicēja (-u) izsoles pieteikumā norādīto, var noteikt lielāku vai mazāku drošības naudas apmēru.

 

3.3. Izsoles dalībniekam pēc reģistrēšanās un drošības naudas samaksas tiek izsniegta reģistrācijas karte ar dalībnieka numuru. Reģistrācijas karti nevar nodot trešajām personām. Ja izsoles dalībnieks nevar ierasties personīgi, viņš var rakstveidā pilnvarot jebkuru uzticības personu pārstāvēt viņa intereses izsolē.

 

3.4. Reģistrēties dalībai izsolē var iesniedzot reģistrācijas anketu Rīgas Šķīrējtiesas kancelejā Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielā 18, darba dienās laikā no 10:00 līdz 17:00. Dalībnieku reģistrācija izsolei beidzas 30 minūtes pirms izsoles sākuma.

 

3.5. Pirms reģistrācijas dalībai izsolē tās dalībniekam ir pienākums iepazīties ar izsoles priekšmetu, tā faktisko stāvokli, tiesisko statusu un dokumentāciju, kā arī ar izsoles noteikumiem un šo reglamentu. Pirms iepazīšanās ar izsoles priekšmetu dalībniekam ir pienākums samaksāt maksu par iepazīšanos ar izsoles priekšmetu, ja tādu ir noteicis Pieteicējs (-i). Reģistrējoties dalībai izsolē, dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles priekšmetu, tā faktisko stāvokli, tiesisko statusu un dokumentāciju, kā arī apliecina ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem, šo reglamentu un piekrīt tiem. Izsoles organizētājs nav atbildīgs par izsoles priekšmeta atbilstību norādītajam aprakstam, datiem un informācijai par to. Jebkuras pretenzijas, prasības un iebildumus par izsoles priekšmetu Dalībnieki un Pircējs var sniegt tikai pret Pieteicēju (-iem) un/vai Pārdevēju.

 

3.6. Uzsākot izsoli tās vadītājs:

 

3.7. Paceļot numurēto reģistrācijas karti pirmo reizi, izsoles dalībnieks, kā pirmais solītājs, apliecina gatavību maksāt sākuma cenu. Ar katru nākamo kartes pacelšanas reizi izsoles dalībnieks palielina izsoles priekšmeta sākuma cenu par noteiktu naudas summu Euro, saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām izsoles likmēm vai saskaņā ar sevišķiem izsoles noteikumiem, ja tādi paredzēti konkrētajam izsoles priekšmetam.

 

3.8. Izsoles dalībniekam ir tiesības mutiski nosaukt citu, augstāku izsoles priekšmeta cenu, kādu viņš ir gatavs maksāt. Tādā gadījumā izsoles turpinās no nosauktās augstākās cenas ievērojot parasto izsoles soli.

 

3.9. Ja divas vai vairāk personas sola vienlaicīgi un ir grūti izšķirt, kuram dot priekšroku, izsoles priekšmets atkātoti tiek piedāvāts izsolē ar pēdējo solīto cenu.

 

3.10. Kad solīšana apstājas un neviens dalībnieks vairs nesola vairāk par pēdējo solīto cenu, Izsoles vadītājs trīs reizes jautā izsoles dalībniekiem vai kāds nesola vairāk par pēdējo solīto cenu. Ja neviens nesola, izsoles vadītājs veic āmura piesitienu. Izsoles priekšmets ir pārdots pēc āmura piesitiena, ar kuru izsoles vadītājs apliecina augstākās cenas piedāvājuma pieņemšanu. No šī brīža tiek uzskatīts, ka ir noslēgts pirkuma līgums, bet īpašuma tiesības uz izsoles priekšmetu pāriet Pircējam pēc visu šajos noteikumos minēto maksājumu veikšanas pilnā apjomā.

 

3.11. Gadījumā ja neviens nesola par izsoles priekšmetu pat pašu sākumcenu, izsoles vadītājs var uzsākt izsoli ar lejupejošu soli, ja Pieteicēji izsoles pieteikumā ir devuši savu piekrišanu izsolei ar lejupejošu soli. Lejupejošas izsoles soļa likmes apmērs ir tāds pats kā izsolē ar augšupejošu soli vai tāds kādu Pieteicēji norādījuši izsoles pieteikumā.

 

3.12. Izsoli ar lejupejošu soli nerīko, ja izsolē piedalās tikai viens dalībnieks.

 

3.13. Izsoli ar lejupejošu soli uzsāk ar izsoles priekšmeta norādīto sākumcenu. Ja kāds sola nosaukto lejupejošo cenu, izsoles vadītājs 3 reizes jautā, vai kāds nesola vairāk. Ja kāds sola vairāk, izsole turpinās ar augšupejošu soli. Ja neviens nesola pat noteikto lejupejošas izsoles rezervēto cenu, izsoli pārtrauc un paziņo par nenotikušu.

 

3.14. Pēc izsoles izsoles organizētājs sastāda izsoles aktu, kurā norāda:


1) izsoles dienu, laiku un vietu;


2) izsoles organizētāja nosaukumu, adresi un kontaktinformāciju; izsoles vadītāja vārdu uzvārdu;


3) pārdodamā priekšmeta nosaukumu un numuru;


4) pārdodamā priekšmeta izsoles sākumcenu un izsoles soli;


5) izsolē solīto augstāko cenu;


6) nosolītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi; Izsoles aktu paraksta izsoles organizētāja pārstāvis, izsoles vadītājs, pieteicējs (-i) un nosolītājs (Pircējs).

 

 

3.15. Ja Pircējs pusgada laikā kopš izsoles dienas pierāda, ka nopirktais izsoles priekšmets, kas tika pārdots kā oriģināldarbs, ir viltojums, viņam ir tiesības pieprasīt Pārdevējam šī darījuma anulēšanu. Ja Pircējs jau ir veicis samaksu, tad Pārdevēja pienākums ir atgriezt saņemto summu Pircējam.

 

4.Izsoles soļu likmes.

 

4.1. Izsolē tiek piemērotas sekojošas soļu likmes, vadoties no katra izsoles priekšmeta sākuma cenas:
 

Sākuma cena Euro

Soļa likme Euro

līdz 1000

50,-

1 001 - 10 000

500,-

10 001 - 50 000

1 000,-

50 001 - 300 000

5 000,-

300 001 – 1 000 000

25 000,-

1 000 001 un vairāk

50 000,-

 

4.2. Atsevišķiem izsoles priekšmetiem soļa likmi var noteikt izsoles vadītājs ņemot vērā Pieteicēju norādījumus. Izsoles vadītājs pirms katra konkrētā izsoles priekšmeta solīšanas uzsākšanas nosauc soļa likmi.

 

5.Samaksa par pirkumu.

 

5.1. Pircējs veic pirkuma maksu par nosolīto izsoles priekšmetu 10 kalendāro dienu laikā pēc izsoles, veicot samaksu tieši Pārdevējam vai citai personai, kura ir norādīta izsoles pieteikumā. Pircējs zaudē visu iemaksāto Drošības naudu, ja 10 dienu laikā pēc izsoles nav veicis pirkuma maksu pilnā apmērā.

 

5.2. Ja Pircējs atsakās veikt samaksu par izsoles priekšmetu, viņam turpmākā dalība izsolēs var tikt liegta.

 

5.3. Pārdevējam nav pienākuma nodot Izsoles priekšmetu Pircējam, pirms nav saņemta pirkuma maksa par izsoles priekšmetu pilnā apmērā.

 

5.4. Pēc izsoles beigām izsoles organizētājs aprēķina komisijas maksu, kas Pircējam jāmaksā izsoles organizētājam, un paziņo tās apmēru.

 

5.5. Komisijas maksu izsoles organizētājs ietur no pircēja iemaksātās drošības naudas. Ja iemaksātā drošības nauda nesedz komisijas maksu, izsoles organizētājs paziņo Pircējam komisijas maksas apmēru, kāda jāpiemaksā saskaņā ar šo reglamentu.

 

5.6. Pēc komisijas maksas ieturēšanas atlikušo Drošības naudu izsoles organizētājs pārskaita Pārdevējam un Pārdevējs to ieskaita pirkuma maksas daļējai segšanai.

 

5.7. Pircēja pienākums ir samaksāt Izsoļu namam Komisijas maksu 1% (viens procents) apmērā no āmura cenas, bet ne mazāk kā 500,- Euro. Izsoles organizētājs pēc savas iniciatīvas var samazināt komisijas maksas apmēru, par to iepriekš paziņojot izsoles sludinājumā.

 

5.8. Pārdevējam un Pircējam pēc izsoles var noslēgt rakstveida pirkuma līgumu par izsoles priekšmeta pirkumu pārdevumu, saskaņā ar izsoles rezultātiem (izsoles aktu).

 

5.9. Samaksa par izsoles priekšmetu jāveic ar bezskaidras naudas pārskaitījumu vai skaidrā naudā, ja to pieļauj normatīvie akti un noslēgtais pirkuma līgums.