Svarīga informācija, sniedzot prasību pret fizisku personu!


Mūsdienu darbīgajā biznesa vidē biežāk tiek noslēgti darījumi ne tikai starp juridiskām personām, bet arī tādi darījumi, kuros sadarbības partneri ir fiziskas personas. Kā arī fiziskas personas vizbiežāk slēdz aizdevuma un īres līgumus.

 

Ļoti svarīga nianse, ar kuru arvien biežāk sastopamies, ir situācija, kad, sniedzot prasību šķīrējtiesā pret fizisko personu, prasītājs norāda fiziskas personas (atbildētāja) adresi, kas nav tās deklarētā dzīvesvietas adrese.

 

Kāpēc ir būtiska nozīme, lai adrese ir precīza?!

 

Nepareizi norādīta deklarēta adrese var kļūt par pamatojumu izpildu raksta izsniegšanas atteikumam!!!

 

Sniedzot prasību valsts tiesās, saskaņā ar Civilprocesa likumu, prasību pret fizisko personu iesniedz tiesā pēc atbildētāja deklarētās dzīvesvietas, bet pret juridisko personu – pēc uzņēmuma juridiskās adreses. Sniedzot prasību šķīrējtiesā, prasība sniedzama konkrētajā šķīrējtiesā par kuru puses ir vienojušās.

 

Pirms prasības pieteikuma iesniegšanas tiesā vai šķīrējtiesā, ir svarīgi pārbaudīt norādītās atbildētāja deklarētās adreses pareizību!!! Ja būsiet norādījis prasības pieteikumā nekorektu atbildētāja deklarēto dzīvesvietas adresi, tad visticimāk saņemsiet no valsts tiesas lēmumu, kurā tiks norādīts, ka dotā prasība nav piekritīga šai tiesai, jo dotā atbildētāja adrese nav tā deklarētā dzīvesvietas adrese. Ja paveiksies, tad Jūsu prasības pieteikums tiks pāradresēts piekritīgajai tiesai. Atšķirībā no valsts tiesas, šķīrējtiesām nav pieeja vienotajai Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmai, tādēļ tām nav pieejama aktuālā informācija par personu deklarētajām adresēm.

 

Der zināt, ka, pat ja līgumā ir norādīta deklarētā adrese, atbildētajs to var jebkurā mirklī nomainīt, neinformējot par to sadarbības partneri. Tāpēc ir ļoti svarīgi pirms prasības sniegšanas valsts tiesā vai šķīrējtiesā pārbaudīt vai līgumā norādītā adrese atbilst aktuālajai deklarētajai adresei.

 

To Jūs varat izdarīt bez maksas, izmantojot bezmaksas e-pakalpojumu „Personas deklarētās norādītās adreses pārbaude”. Ierakstot personas kodu un personas deklarētās dzīvesvietas adresi, e-pakalpojums dod iespēju veikt bezmaksas pārbaudi - vai personas sniegtā informācija par tās dzīvesvietu sakrīt ar Iedzīvotāju reģistrā ierakstīto personas deklarētās dzīvesvietas adresi. Šādā veidā jebkurš tiešsaistē var pārbaudīt vai persona savu dzīvesvietas adresi ir norādījusi korekti, kā arī vai persona nav mainījusi deklarēto adresi pēdējā laikā. (SVARĪGI! Ņemot vērā, ka šī gada 1. jūlijā stājas spēkā administratīvi teritoriālā reforma, tad sakarā ar PMLP tehniskajiem sistēmas darbiem, izmantojot doto e-pakalpojumu, var būt ierobežota pieeja pārbaudīt aktuālo atbildētāja deklarēto adresi).

 

Savukārt ja Jums nav zināma fiziskas personas deklarētā adrese, tad izziņu par citu fizisku personu deklarēto dzīves vietu no iedzīvotāju reģistra uz motivēta iesnieguma pamata var saņemt fiziskas un/vai juridiskas personas. Sīkāku informāciju, kā saņemt izziņu par fiziskas personas deklarēto adresi varat atrast šeit.

 

Mūsu mājaslapā sadaļā Atbalsts - Tipveida dokumentu paraugi - Jūs varat atrast iesnieguma paraugu Iedzīvotāju reģistra departamentam, par fiziskās personas deklarētās dzīvesvietas izziņas izsniegšanu - Nr. 12.

 

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100, +371 25156055 vai rakstiet: info@court.lv.