Kā rīkoties, kad ir nepieciešams izvēlēties tiesu?


Kā rīkoties, kad ir nepieciešams izvēlēties tiesu, kā nākotnē iespējamu strīda izšķiršanas instanci?

 

Šķīrējtiesu institūts mūsu valstī veiksmīgi funkcionē kopš 90.gadu sākuma. Šķīrējtiesa ir nevalstiska iestāde, kura risina tās kompetencē esošus civiltiesiskus strīdus, tai ir virkne priekšrocību salīdzinājumā ar strīdu izskatīšanu valsts tiesā.

Rīgas šķīrējtiesa ir patstāvīga, pastāvīgi esoša šķīrējtiesa, kura dibināta 1998.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un reģistrēta Šķīrējtiesu reģistrā ar Nr. 40003756873. Rīgas šķīrējtiesa savas darbības laikā ir izšķīrusi vairākus tūkstošus strīdu.

Rīgas šķīrējtiesas spriedumi tiek atzīti visās pasaules valstīs. Pastāvīgajā šķīrējtiesnešu sastāvā ietilpst Latvijā pazīstami advokāti un juristi ar labu reputāciju un milzīgu pieredzi civiltiesisku strīdu izšķiršanā.

Izšķirot strīdus starp pusēm Rīgas šķīrējtiesa stingri ievēro tādus darbības pamatprincipus kā likumība, konfidencialitāte, taisnīgums, neatkarība un šķīrējtiesnešu objektivitāte. Šķīrējtiesneši veicina izlīguma panākšanu pušu starpā un veicina strīda atrisināšanu mierīgā veidā, lai saglabātu starp pusēm lietišķās attiecības.

Izvēloties Rīgas šķīrējtiesu kā instanci, kurai Jūs uzticaties, Jūs izmantosiet savas izvēles tiesības nodrošināt kvalitāti, objektivitāti un visīsākos termiņus nolēmuma pieņemšanai – bez birokrātiskiem šķēršļiem un liekiem izdevumiem.

 

Rekomendējamā šķīrējtiesas klauzula Jūsu līgumiem:
„Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Rīgas šķīrējtiesā (reģ.nr. 40003756873), saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā.”

 

Izvēlieties un sadarbojaties ar profesionāļiem!

Panākumus Jūsu biznesā!