Prasījuma tiesību noilguma jēdziens


Juridiska vai fiziska persona, kuras tiesības ir aizskartas, var vērsties atbilstošā iestādē – valsts tiesā vai šķīrējtiesā – ar prasību (prasības pieteikumu) par aizskarto tiesību aizsardzību. Tomēr šī iespēja ir ierobežota ar noteiktu termiņu - prasījuma tiesību noilgumu. Prasījuma tiesību noilgums Civillikumā ir laika periods, kuram iztekot prasītājs (tas, kam pieder prasījuma tiesības) zaudē tiesības vērsties tiesā pret atbildētāju savu aizskarto tiesību aizsardzībai.

 

Pastāv tāds termins kā kopējais prasījuma tiesību noilgums, to regulē Civillikums, un Latvijā pēc termiņiem tie ir 10 gadi. Prasījuma tiesību noilgums komercdarījumiem ir 3 gadi, jo to paredz speciālais likums – Komerclikums.

 

Pēc prasījuma tiesību noilguma termiņa iztecēšanas ieinteresētā persona zaudē iespēju prasīt aizskarto tiesību aizsardzību valsts tiesā vai šķīrējtiesā, t.i. materiālajā nozīmē prasītājs zaudē tiesības prasīt no atbildētāja tā saistību izpildi. Tajā pašā laikā persona var iesniegt valsts tiesā vai šķīrējtiesā prasības pieteikumu, pat tad, ja prasījuma tiesību noilguma termiņš ir beidzies (tiesības uz tiesvedības prasības pieteikumu procesuālajā nozīmē).

 

Prasījuma tiesību noilguma noteikšanas mērķis ir - disciplinēt civillietas dalībniekus. Noteikto laika robežu esamība stimulē to, ka ieinteresētās puses nevilcinās prasīt saistību izpildi un iesniegt prasības pieteikumus, tādējādi radušos strīdu atrisināšana notiek savlaicīgi.

 

Prasījuma tiesību noilgums termiņš attiecas uz visiem darījumiem, kuri veikti saimnieciskās darbības rezultātā – noma, pirkums un pārdevums, pakalpojumu sniegšana utt. Kā jau tika minēts augstāk, Latvijas Republikas Komerclikums (406. pants) nosaka prasījuma tiesību noilguma termiņu – 3 (trīs) gadi. Ja runājam par parādu, tad tas nozīmē, ka, ja 3 gadu laikā Jūs neveicat nekādas darbības, kas saistītas ar parāda vai zaudējumu atgūšanu, Jūs varat zaudēt tiesības atgūt parādu.

 

Ko darīt, ja prasījuma tiesību noilguma termiņš iet uz beigām, bet parādnieks Jums nemaksā?

 

Lai pagarinātu prasījuma tiesību noilguma termiņu, kreditoram ir nepieciešams veikt parāda vai zaudējuma atgūšanas pasākumus. Šādā situācijā ir 2 varianti, kā rīkoties:

1) ar ierakstītu vēstuli uz parādnieka adresi ir jānosūta pretenzija par parāda esamību ar prasību to samaksāt vai

2) iesniegt tiesā prasību par zaudējumu vai parāda atgūšanu. Tas pagarinās prasījuma tiesību noilguma termiņu, un tas nozīmē, ka termiņš atsākas no jauna – no datuma, kad tika nosūtīta pretenzija vai tika iesniegta prasība tiesā.

 

Svarīgi - neaizmirstiet saglabāt kvīti, kas liecina par pretenzijas nosūtīšanu atbildētājam pa pastu.

 

Un nobeigumā gribam pievērst Jūsu uzmanību, ka vadoties no tā, ka valstī tika izsludināta ārkārtas situācija, Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 36. pants nosaka: Laika posmā no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 1. jūlijam tiek apturēts likumos noteikto saistību tiesību noilguma termiņa tecējums un šis laikposms ir atskaitāms no noilguma termiņa aprēķina.

Tas nozīmē, ja tiek konstatēts, ka noilgums ir iestājies, nevajag aizmirst augstāk minēto likumu un jāveic noilguma pārrēķins, tādā veidā var gadīties, ka noilgums vēl nav iestājies. Piemēram, tiek konstatēts, ka noilgums ir iestājies 2020. gada 20. decembrī, savukārt ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 36. panta noteikums, šim termiņam ir jāpieliek klāt vēl 3,5 mēneši jeb 110 dienas, līdz ar to noilguma termiņš iztecēs tikai 2021. gada 9. aprīlī. Tas ir tas papildus laiks, kurā Jūs vēl varat paspēt veikt tās darbības, kuras apstādina vai atjauno noilguma termiņa tecējumu.

 

Lai taupītu Jūsu laiku, Rīgas šķīrējtiesas dibinātājs ir sagatavojis pretenziju tipveida formas – dokumentu veidlapas, kuras Jūs varat izmantot, lai atgādinātu Jūsu parādniekam par parādu. Bezmaksas tipveida dokumentu paraugus Jūs varat atrast pēc saites šeit.

 

Jautājumu gadījumā zvaniet: +371 67365100 vai rakstiet: info@court.lv