Lietas iesniegšana šķīrējtiesā


Lai tiesvedības process sāktos Rīgas Šķīrējtiesā, Jūsu līgumā, ka arī līgumā, kuru parakstīja persona, kas nepilda savas saistības, jābūt Rīgas Šķīrējtiesas klauzulai

 

Ja jūs plānojat iesniegt lietu tiesā, izmantojot kalkulatoru sadaļā Reglaments, iepriekš var aprēķināt tiesas izdevumu apmēru, un pārskaitīt tiesvedības nodevas uz norādīto kontu, jo tiesvedības nodevu apmaksai jābūt veiktai pirms dokumentu iesniegšanas šķīrējtiesā.

 

Pēc nodevu samaksas, jūs iesniedzat prasības pieteikumu Rīgas Šķīrējtiesā. Kancelejas vadītājs pārbauda vai ir apmaksātas tiesvedības nodevas, vai līgumā ir iekļauta šķīrējtiesas klauzula, kā arī vai prasībai ir pievienoti visi nepieciešami dokumenti, un tikai tad lieta tiek pieņemta šķīrējtiesā un abām pusēm - prasītajam (tas, kas iesniedz lietu) un atbildētājam (pret ko tiek celta prasība) tiek izsūtīti paziņojumi par lietas ierosināšanu un nosūtītas pavēstes.

 

15 dienu laikā pusēm ir jāvienojas par tiesneša kandidatūru. Domstarpību gadījumā tiesnesi nozīmē Rīgas Šķīrējtiesas priekšsēdētājs un kanceleja informē par to prasītāju un atbildētāju.

 

Šo 15 dienu laikā atbildētajam ir tiesības iesniegt atsauksmi (paskaidrojumus) uz prasību un pretprasību, ja pastāv pretenzijas pret prasītāju, pievienojot visus nepieciešamus dokumentus un pierādījumus.

 

Ņemiet vērā, ka visus papildus dokumentus šķīrējtiesa jāiesniedz augstākminētajā laika periodā.

 

Tiesas sēdes dienā tiekas abas puses un tiesnesis. Tiesas sēde var norisināties vienai vai abām pusēm klāt neesot. Tiesnesis izpēta visus dokumentus, noklausās prasītāja un atbildētāja paskaidrojumus un pieņem lēmumu.

 

10 dienu laikā no tiesas sēdes tiek pieņemts un abām pusēm nosūtīts rakstisks tiesneša lēmums (spriedums). Spriedumā norādītajā termiņa atbildētājam ir pienākums brīvprātīgi izpildīt tiesas lēmumu. Ja atbildētājs nepilda tiesas lēmumu labprātīgi, prasītājam jāraksta iesniegums rajona (pilsētas) tiesai izpildraksta izsniegšanai.

 

Izpildraksta izsniegšanas atteikuma gadījumā, prasītajam ir tiesības iesniegt blakussūdzību Apgabaltiesā. Apgabaltiesa var nolemt atstāt spēkā rajona (pilsētas) tiesas spriedumu (tas ir atteikt izsniegt izpildrakstu) vai izsniegt izpildrakstu. Gadījumā, kad Apgabaltiesa nolemj neizsniegt izpildrakstu, lieta var tikt atkārtoti nodota izskatīšanai Šķīrējtiesā un visi soļi atkārtojas no jauna, līdz tiks saņemts tiesas lēmums pamatojoties uz kuru tiks izsniegts izpildraksts.