Par izsoli
Ievadvārds

Ievadvārds

Drukāt

Rīgas Šķīrējtiesas izsoles nams
 

 

Savā darbības sfērā aizvien biežāk saskaramies ar situāciju, kad puses vēlas rīkot brīvprātīgas ārpustiesas izsoles savstarpējā strīda atrisināšanai. Ņemot vērā klientu vēlmes Rīgas Šķīrējtiesas (RŠT) dibinātājs Strīdu alternatīvo izšķiršanas veidu asociācija (SAIVA) izveidoja atsevišķu struktūru – Rīgas Šķīrējtiesas izsoļu namu. 2014. gada 13. jūnijā tika pieņemti šī procesa vispārējie noteikumi.

 


Tagad mēs palīdzam konflikta situācijā nonākušām pusēm atrisināt strīdu vēl ātrāk. Ikviens, kuram ir tāda vēlme, var vērsties Rīgas Šķīrējtiesas izsoļu namā un ar tā starpniecību organizēt publisko brīvprātīgo ārpustiesas izsoli.

 


Izsole ir viena no pārdošanas formām. Tā ir publiska priekšmetu, vērtspapīru, īpašuma, prasījuma tiesību, preču zīmju, mākslas darbu un citu objektu pārdošana, kas notiek saskaņā ar iepriekš noteiktiem noteikumiem.

 

 

Izanalizējot dažādu izsoļu noteikumus, mēs izveidojām universālus noteikumus (Brīvprātīgās ārpustiesas izsoles reglaments), kurus var izmantot brīvprātīgo ārpustiesas izsoļu rīkošanai, lai par pārdodamo lietu iegūtu maksimālo cenu. Vēršam Jūsu uzmanību uz faktu, ka šie noteikumi nav galīgi. Ja brīvprātīgās izsoles pieteicējs vēlas veikt izmaiņas, viņš ir tiesīgs noteikt individuālu izsoles kārtību.

 


Pastāv brīvprātīgas un piespiedu izsoles. Piespiedu izsoles likumā noteiktajā kartībā rīko tiesu izpildītāji vai maksātnespējīgo uzņēmumu administratori. Brīvprātīgās izsoles puses var rīkot patstāvīgi ar mērķi iegūt izdevīgāko cenu. Visbiežāk izsoles rīko un vada organizācijas, kuras specializējas šajā jomā un to statūti šādu darbību reglamentē.

 

Visu izsoļu pamatprincips — sacenšanās pircēju starpā. Izsole ir konkurences veida pārdošana, kurā izsoles priekšmeta pirkšanas tiesības iegūst dalībnieks, kas sola par priekšmetu visaugstāko cenu. Šo dalībnieku sauc par izsoles uzvarētāju. Lai izsole notiktu un tiktu uzskatīta par notikušu, nepieciešami divi un vairāk dalībnieki.

 

Izsolē izstādīto preci vai īpašumu sauc par izsoles priekšmetu. Izsoles priekšmets var sastāvēt no vienas vienības — glezna, prasījuma tiesība, preču zīme, mobilais telefons u.c., un vairākām vienībām — kafijas partija, vairāki mobilo telefonu desmiti un tml.

 

Rīgas Šķīrējtiesas izsoļu nama dibinātājs ir biedrība «Strīdu izšķiršanas alternatīvo veidu asociācija». Šī biedrība tika dibināta ar mērķi popularizēt alternatīvos strīdu izšķiršanas veidus — mediāciju un šķīrējtiesvedību. RŠT aktīvi atbalsta un attīsta strīda pušu brīvprātīgo ārpustiesas samierināšanu, izmantojot minētos strīdu alternatīvos risināšanas veidus.

 

Izmantojiet izsoli kā vēl vienu strīda izšķiršanas veidu! RŠT Jūsu rīcībā! yes