Atbalsts
Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes

Drukāt

1.Kas ir izsole?

 

Izsole ir publiska lietu, vērtspapīru, uzņēmumu īpašuma, mākslas darbu un citu objektu pārdošana, kas notiek saskaņā ar iepriekš noteiktiem noteikumiem. Kopējais visu izsoļu pamatprincips ir sacenšanās pircēju starpā.

 

2.Kas ir RŠT izsoļu nams?

 

Rīgas Šķīrējtiesas izsoļu nams – ir struktūra, kas specializējas fizisku un juridisku personu īpašuma pārdošanā. Tas ir dibināts saskaņā ar Strīdu alternatīvo izšķiršanas veidu asociācijas (SAIVA) (Rīga, Latvija) valdes locekļu lēmumu 2014.gada 13.jūnijā. Rīgas Šķīrējtiesas izsoļu nama centrālbirojs atrodas Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielā 18.

 

3.Kādos gadījumos ir vērts izmantot RŠT izsoļu nama pakalpojumu?

 

Gadījumos, ja īpašnieks vēlās pārdot savu īpašumu par visaugstāko iespējamo cenu un vēlas, lai pārdošanas process tiktu organizēts un novadīts profesionāli.

 

4.Kā norit izsoles procedūra?

 

Visa pārdošanas procesa procedūra ir aprakstīta Rīgas Šķīrējtiesas Izsoļu nama reglamentā. Gadījumā, ja izsoles pieteicējs vēlas mainīt izsoles procesa standarta noteikumus, to var norādīt pieteikumā par izsoles organizēšanu.

 

5.Kāpēc ir vērts izvēlēties tieši RŠT izsoles namu?

 

Rīgas Šķīrējtiesas izsoļu nama reglaments ir universāls. Taču izsoles pieteicējs var mainīt izsoles noteikumus, saskaņā ar savām vajadzībām un koriģēt standarta izsoles procesa norisi. RŠT izsoļu nama profesionālais kolektīvs nodrošinās konsultācijas un novadīs izsoli saskaņā ar prasītāja prasībām un vēlmēm.

 

6.Cik ilgi ilgst izsoles process?

 

3 dienu laikā no izsoles pieteikuma un reģistrācijas maksas saņemšanas, tiek publicēts sludinājums par izsoli. Pieteicējs pats nosaka sludinājuma publikācijas vietas un termiņus. Parasti izsoles process aizņem ne vairāk ka 14 dienas.

 

7.Kā var izmantot izsoli strīdā par parāda atgūšanu?

 

Ja parādniekam ir īpašums, kuru viņš ir gatavs atdot savam kreditoram, bet puses nevar vienoties par tā cenu, strīdnieki var piedāvāt īpašumu pārdošanai, saņemot par to lielāko iespējamo samaksu. Pateicoties tam, puses var vienoties par to, ka parāda starpība norakstās un kreditors to vairs neprasa.

 

8.Kas ir izsoles dalībnieki?

 

Izsoles vadītājs – RŠT izsoļu nama pilnvarotais pārstāvis, kurš vada izsoli. Pārdevējs – fiziska vai juridiska persona, kura, iesniedzot pieteikumu un apmaksājot reģistrācijas maksu, piesaka priekšmetu pārdošanai publiskā izsolē. Pārdevējs apstiprina, ka viņam ir visas tiesības pārdot šo priekšmetu, jo viņš var būt ne tikai priekšmeta īpašnieks, bet arī viņa pilnvarota persona. Pieteicējs (i) – pārdevējs vai pārdevēja pilnvarota persona. Izsoles dalībnieks – fiziska vai juridiska persona, kura piedalās izsolē kā pircējs. Izsoles dalībnieks reģistrējas dalībai izsolē un iemaksā izsoles drošības naudu. Izsoles uzvarētājs – pircējs, kas ir piedāvājis visaugstāko cenu par izsoles priekšmetu.

 

9.Cik maksā izsoles organizēšana un rīkošana RŠT izsoļu namā?

 

Par izsoles organizēšanu un novadīšanu jāmaksā reģistrācijas maksa 500 eiro apmērā. Ja izsole ir notikusi un izsoles priekšmets ir pārdots, pircējs izsoles organizatoram papildus maksā komisijas naudu – 1% apmērā no pārdošanas summas (āmura cenas), bet ne mazāk, ka 500 eiro.

 

10.Kādi plusi ir izsoles procesam?

 

Galvenais ieguvums izsoles procesā ir iespēja saņemt lielāko maksimāli iespējamo īpašuma pārdošanas cenu. Puses var vienoties, ka viņu strīds beidzas ar publisku izsoli – t.i. parādnieka īpašuma pārdošanu un visu kreditora prasību dzēšanu.

 

11.Ko var pārdot izsolē?

 

Par pārdošanas objektu izsolē var būt jebkura lieta (ķermeniska vai bezķermeniska), kurai ir kaut kāda vērtība. Izsoles priekšmets – ir lieta, īpašums (kustamais vai nekustamais), īpašuma tiesības, autortiesības, lietu tiesības vai saistību tiesības (piemēram, tiesības slēgt darījumus vai prasījuma tiesības) u.c.

 

12.Kādi dokumenti ir nepieciešami izsoles rīkošanai?

 

Publiskās izsoles process sākas ar Pieteikuma par izsoles rīkošanu iesniegšanu Rīgas Šķīrējtiesas izsoļu namā. Pieteikumā norāda visu nepieciešamo informāciju par izsoles priekšmetu un procesu. Sīkāku informāciju Jūs varat izlasīt RŠT izsoļu nama reglamenta 2.2.punktā.

 

13. Vai pēc izsoles procesa tiek izsniegts dokuments, kam ir juridisks spēks?

 

Pēc izsoles organizators sastāda aktu, kurā norāda:

а)

izsoles norises vietu, laiku un datumu;

b)

izsoles organizatora nosaukumu, tā adresi un kontaktinformāciju;

c)

izsolītāja vārdu un uzvārdu;

d)

pārdošanas priekšmeta nosaukumu un numuru;

e)

pārdošanas priekšmeta sākotnēju izsoles cenu un izsoles soļus;

f)

visaugstāko cenu, kas tika piedāvāta izsolē;

g)

pircēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi.

Izsoles aktu paraksta izsoles organizatora pārstāvis, izsolītājs, pieteicējs (-i) un pircējs (-i). Aktam ir juridisks spēks.

14.Kā un no kādiem avotiem var uzzināt par izsoles norisi RŠT izsoļu namā?

 

Informācija par plānoto izsoli tiek publicēta Rīgas Šķīrējtiesas izsoļu nama interneta vietnē – www.auction.court.lv Informācija tiek publicēta arī informācijas resursos, kurus norādījis izsoles pieteicējs. Rīgas Šķīrējtiesas izsoļu nams pēc saviem ieskatiem papildus publicē informāciju par plānoto izsoli interneta resursos.

 

15.Vai ir iespējams viena izsoles procesa laikā pārdot vairāk par vienu priekšmetu?

 

Izsolē tiek pārdoti Izsoles priekšmeti. Viens izsoles priekšmets var sastāvēt gan no vienas lietas, gan no vairākām. Attiecīgi, ja ir daudz lietu, tās var apvienot vienā Izsoles priekšmetā. Viena izsoles priekšmeta sākuma cenu veido visu izsoles priekšmetā ietilpstošo lietu sākuma cenu summa.